Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 14.6 đến ngày 18.6 (Điều chỉnh lần 1) 1
2 Lịch công tác tuần từ ngáy 14.6 đến ngày 18.6.2021 0
3 Lịch công tác tuần từ ngày 07.6 đến ngày 11.6.2021 0
4 Lịch công tác tuần từ ngày 31/5 /2021 đến 4/6/2021 2
5 Lịch công tác tuần từ ngày 14.5 đến ngày 27.5.2021 0
6 Lịch công tác tuần từ ngày 17.5 đến ngày 21.5.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
7 Lịch công tác tuần từ ngày 17.5 đến ngày 21.5.2021 2
8 Lịch công tác tuần từ ngày 10/5/2021-14/5/2021 1
9 Lịch công tác tuần từ ngày 04.5 đến ngày 07.5.2021 2
10 Lịch công tác tuần từ ngày 26.4 đến 30.4.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
11 Lịch công tác tuần từ ngày 26.4 đến ngày 30.4.2021 2
12 Lịch công tác tuần từ ngày 05.4 đến ngày 09.4.2021 12