Các công đoàn trực thuộc

1. CĐCS NT Cẩm Mỹ

2. CĐCS NT Cẩm Đường

3. CĐCS NT Ông Quế

4. CĐCS NT Hàng Gòn

5. CĐCS NT An Lộc

6. CĐCS NT Bình Lộc

7. CĐCS NT Túc Trưng

8. CĐCS NT An Viễng

9. CĐCS NT Long Thành

10. CĐCS NT Thái Hiệp Thành

11. CĐCS XNCB

12. CĐCS Cơ Quan

13. CĐCS Bệnh Viện

14. CĐCS Cty CP XD Cao Su

15. CĐCS Cty CP Hàng Gòn

16. CĐCS Cty CP CB Gỗ

17. CĐCS Cty CP ĐN-Kratie

18. CĐCS Cty CP CS Bảo Lâm

19. CĐCS Cty VRG Oudomxay

20. CĐCS Cty CP KCN Long Khánh

21. CĐCS Cty CP KCN Dầu Giây