Công đoàn Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Công đoàn Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

STT Họ và tên Chức vụ Phụ trách Số điện thoại
1  Nguyễn Thế Hựu Chủ tịch Phụ trách chung 0918470130
2  Hoàng Đức Hải Phó Chủ tịch -Chủ  nhiệm UBKT Phụ trách Tổ chức - Kiểm tra 0989363038
3  Trần Hoài Khải Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách pháp luật - Thi đua 0983300928
4  Lê Thị Nhung Thường vụ - Trưởng  Ban nữ công Phụ trách Tuyên giáo - Nữ công 0937602939
5 Lê Nguyễn Thùy Dương Thường vụ - Phó CN UBKT Phụ trách Văn phòng 0908569333
6  Lê Thùy An Chuyên viên Phụ trách Kế toán 0984521280

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC