BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

STT Họ và tên Chức vụ Phụ trách Số điện thoại
1 Nguyễn Thế Hựu Chủ tịch Phụ trách chung 0918470130
2 Hoàng Đức Hải Phó Chủ tịch -Chủ nhiệm UBKT Phụ trách Tổ chức - Kiểm tra 0989363038
3 Trần Hoài Khải Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách pháp luật - Thi đua 0983300928
4 Lê Thị Nhung Thường vụ - Trưởng Ban nữ công Phụ trách Tuyên giáo - Nữ công 0937602939
5 Lê Nguyễn Thùy Dương Thường vụ - Phó CN UBKT Phụ trách Văn phòng 0908569333
6 Nguyễn Thị Thanh Thúy UV.BTV Bí thư Đoàn TN, Phó P.Tuyên giáo thi đua 0917552727
7 Lê Minh Tuấn UV.BTV Chủ tịch CĐCS NT Cẩm Mỹ 0987103909
8 Nguyễn Văn Thạnh UV.BCH Phó Tổng Giám đốc TCTY 0913942564
9 Nguyễn Quốc Cường UV.BCH Trưởng Phòng Kỹ thuật Cao su 0913930652
10 Nguyễn Thị Ánh Tuyết UV.BCH Trưởng Phòng Lao động Tiền lương 0908118778
11 Nguyễn Thành Sơn UV.BCH Trợ lý Ban Tổng Giám đốc 0918154477
12 Trần Hữu Phước UV.BCH Giám đốc XN.Chế biến cao su 0834799666
13 Thái Thị Oanh UV.BCH Giám đốc NT Long Thành 0931770367
14 Lê Phú Thịnh UV.BCH Phó Giám đốc phụ trách NT An Lộc 0949404916
15 Trần Đình Khỏe UV.BCH Q.Giám đốc NT Túc Trưng 0938964989
16 Lê Thành Trung UV.BCH Giám đốc Cty CP Hàng Gòn 0919300218
17 Phạm Thị Tố Anh UV.BCH Chủ tịch CĐCS Cơ quan TCTY 0907332171
18 Nguyễn Thanh Hoài UV.BCH Chủ tịch CĐCS NT Cẩm Đường 0908184911
19 Nguyễn Hòa Diệu UV.BCH - Phó Ban nữ công Chuyên viên Phòng LĐTL 0984880993
 

 

CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC