Các tài liệu khác

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Mẫu Thỏa ước Lao động tập thể 49
2 Các biểu mẫu Thỏa ước Lao động tập thể 16
3 Tài liệu Công đoàn với TPP 4
4 Tài liệu tập huấn Đối thoại tại nơi làm việc 12
5 Tài liệu tập huấn Đối thoại tại nơi làm việc 12
6 Tài liệu quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam 5
7 Tài liệu thi "An toàn Vệ sinh viên giỏi" kèm theo Kế hoạch số 612/KH-C ĐCS (Cập nhật 18-2) 5
8 Hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm Teamviewer 0
9 Tài liệu Hội nghị BCH Công đoàn Tổng Công ty lần thứ 13 5
10 Tài liệu tập huấn công tác kiểm tra điều lệ 8