Văn Bản CĐCS Đồng Nai

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 QĐ số 338 ngày 26.5.2023 v/v công nhận BCh Công đoàn TCTY, NK 2023-2028 34
2 CV số 124/CĐTCTY ngày 27.6.2023 V/v hỗ trợ thu nhập Thông tin công dân theo nhiệm vụ của Đề án 06 liên quan đến dữ liệu dân cư. 27
3 CV số 123/CĐTCTY ngày 27.6.2023 V/v hưởng ứng Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần III 29
4 CV số 119/CĐTCTY ngày 19/06/2023 V/v Thống kê các cháu tham dự Trại Hè thiếu nhi ngành cao su lần thứ XXIV năm 2023 47
5 KH số 118 KH/CĐTCTY ngày 16/06/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổ mới phương thức lãnh đạo, cẩm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giao đoạn mới 15
6 HD số 115/HD-CĐTCTY ngày 14.6.2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 30
7 CV số 114/CĐTCTY ngày 14.6.2023 V/v phát động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 18
8 BC số 113/BC-CĐTCTY ngày 14/06/2023 Báo cáo phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 (tính đến 31/5/2023 28
9 Kh số 112/KH-CĐTCTY ngày 13 tháng 06 năm 2023 Kế hoạch thực hiện chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2023 trong đoàn viên, công nhân lao động 18
10 CV số 111/CĐTCTY ngày 13/06/2023 V/v Đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 23
11 HD số 108/HD-CĐTCTY ngày 9/6/2023 V/v đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong đoàn viên, CNLĐ 26
12 CV số 107/CĐTCTY ngày 9/6/2023 V/v phối hợp tìm đối tượng tham gia chương trình "Hãy yêu nhau đi" 2023 23
13 CV số 106/CĐTCTY ngày 9/6/2023 V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023" 23
14 Cv số 101/CĐTCTY ngày 05/6/2023 v/v Xét chọn Học giỏi, sống tốt cấp tỉnh năm 2023 44
15 KH số 99/KH-CĐTCTY ngày 01.06.2023 V.v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, người lao động 32
16 Thông báo số 98/CĐTCTY ngày 31.5.2023 V.v tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 46
17 Cv số 97/CĐTCTY ngày 29/05/2023 V/v xét đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp XD tổ chức Công đoàn " năm 2023 36
18 CV số 96/CĐTCTY ngày 26/05/2023 Thông báo V/v kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hoàn thành bộ mái che mưa, máng chắn mưa năm 2023 29
19 CV số 95/CĐTCTY ngày 26/05/2023 V/v Tỗ chức trao quà cho con CB.CNLĐ nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 17
20 Cv số 88/CĐTCTY ngày 04/05/2023 V/v tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và phòng chống mua bán người trong đoàn viên, NLĐ năm 2023 22