TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về quy trình kỹ thuật cây cao su, bảo vệ thực vật, quản lý số liệu vườn cây đến CB.CNV, đặc biệt cung cấp các thông tin kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng trong sản xuất hiện nay. Trong ba ngày 23-25/3/2021, Tổng Công ty tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp với các nội dung:
- Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quy trình kỹ thuật;
- Tập huấn công tác bảo vệ thực vật;
- Tập huấn kỹ năng ứng dụng phần mềm Excel vào quản lý số liệu vườn cây.